ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา (Ayudhaya Preparatory International School)

เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2550

ตามใบอนุญาตเลขที่ 5/2551 ตั้งอยู่เลขที่ 17/7 หมู่ที่ 10 ถนนทางหลวง 347

(บางปะอิน-บางปะหัน) ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทรศัพท์ 035-705722 เบอร์โทรสาร 035-705721

ซึ่งเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาเปิดทำการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวน 16 ห้อง ความจุนักเรียนสูงสุดทั้งโรงเรียน จำนวน 835 คน บนเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 67.2 ตารางวา

โดยการบริหารของนายบัญญัติ  สัมมาเพ็ชรัตน์ ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต , ผุ้จัดการ , ผู้อำนวยการโรงเรียน